سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

لیلا فرجیان – دانشجوی آارشناسی ارشد اقتصاد آشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
رضا مقدسی – دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
مهرداد مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

چکیده:

امروزه بهره وری به عنوان بهترین و کارامدترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع مطرح است.از طرفی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. در این مطالعه تاثیر سرمایه گذاری های زیربنایی و تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۸ – ۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفت که به منظور محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید،از مدل مانده سولو استفاده شده است.به کارگیری این روش نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی می باشد.لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی تخمین زده شد وپس از استخراج کشش های جزئی نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی،رشد بهره وری کل عوامل تولید محاسبه شد.نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره مذکور نوسانات زیادی داشته است.پس ازآن با استفاده ازروش ARDL ، تاثیر سرمایه گذاری های زیربنایی وتحقیق وتوسعه بر رشد بهره وری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در بلندمدت سرمایه گذاری های زیربنایی اثر منفی و معنی داری بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارند و همچنین تحقیق وتوسعه در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارند.