سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شریف باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا
علیرضا سوهانی دربان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا

چکیده:

به منظور مطالعه اثر سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه بیابان زدای Limonium sinatum، آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. عوامل آزمایش شامل حرارت سرمادهی در چهار سطح (صفر، ۳، ۶ و ۹درجه سانتیگراد) و مدت زمان سرمادهی در چهار سطح (صفر، ۵، ۱۰ و۱۵ روز) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر حرارت سرمادهی بر تمام شاخص های جوانه زنی و مدت زمان سرمادهی به غیر از طول ریشه چه و ساقه چه بر سایر سطوح تأثیر معنی داری داشت. بررسی شاخص های جوانه زنی در سطوح حرارت سرمادهی بالاترین و پایین ترین میزان را در همه بترتیب در تیمار ۶ و صفر درجه سانتیگراد نشان داد. بررسی شاخص های حوانه زنی در مدت زمان سرمادهی در مورد درصد جوانه زنی معنی دار بود. و نیز بر خصوصیات سرعت جوانه زنی و بنیه بذر اختلاف معنی داری بین سطح صفر با سایر سطوح مدت سرمادهی بود بطوریکه بالاترین و کمترین میزان بترتیب در تیمارهای ۵ و صفر دیده شد. در مورد طول ریشه چه و ساقه چه اختلاف معنی داری بین سطوح مدت زمان سرمادهی وجود نداشت و بالاترین و پایین ترین طول در تیمارهای ۵ و صفر دیده شد. به طور کلی چنین نتیجه گیری می گردد که اثر حرارت سر مادهی ۶ درجه سانتیگراد با مدت زمان سرمادهی ۵ روز برای جوانه زنی مناسب تر است.