سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد سلمانی زاده کرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت،
مهرزاد هنرور – گروه علوم باغبانی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایرا
رامین بایادایی سامانی – گروه علوم باغبانی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایرا

چکیده:

گل کاغذی با نام علمی . Bougainvillea spectabilis L گیاهی همیشه سبز و زینتی از خانواده لاله عباسیان Nyctaginaceae است.این گیاه در مناطق گرم که فاقد یخبندان و سرمای شدید است، رشد خوبی دارد. به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت و نوع قلمه بر ریشه زائی قلمه گل کاغذی برای اولین بار، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل زئولیت در ۴ سطح صفر، ۵، ۱۰ ، ۲۰ درصد (که به صورت حجمی با ماسه پر شده بودند) و دو نوع قلمه چوبی و نیمه چوبی بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمار ترکیب حجمی زئولیت و نوع قلمه روی صفات قطر ریشه، درصد ریشه زائی ، وزن تر و خشک ریشه در سطح یک درصد معنی دار بود. با توجه به اهمیت تسریع ریشه زایی در قلمه های سخت ریشه زا گل کاغذی نتایج نشان داد که مصرف ۲۰ درصد ترکیب حجمی زئولیت با ماسه بیشترین اثر در ریش هزائی قلمه گل کاغذی داشت