سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا مالک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه زراعت، قائم‌شهر، ایران
بابک دلخوش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر رفتار با علف‌های هرز و فواصل بین ردیف در برنج رقم طارم محلی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان ساری در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. رفتار با علف‌های هرز در دو سطح (بدون کنترل علف هرز و با کنترل علف هرز) به عنوان عامل اصلی و فواصل بین ردیف ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی‌متر به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد با کنترل علف هرز ارتفاع گیاه، طول خوشه، تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در متر مربع و عملکرد دانه به ترتیب به نسبت ۵۳/۲، ۱۸/۱۷، ۵۸/۲۱، ۱۱/۱۵ و ۲۶/۱۹ درصد افزایش یافتند. بیشترین و کمترین طول خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، درصد خوشه‌چه بارور و عملکرد دانه (۵/۵۹۰ و ۵/۴۵۱ گرم در متر مربع) به ترتیب تحت فاصله بین ردیف ۱۵ و ۳۰ سانتی‌متر حاصل شد. هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت اثرات متقابل دو گانه علف هرز × فواصل بین ردیف قرار نگرفتند. بنابراین تیمار با کنترل علف هرز و فاصله بین ردیف ۱۵ سانتی‌متر به علت افزایش شاخص‌های مطلوب زراعی و در نتیجه افزایش عملکرد دانه به عنوان بهترین تیمار معرفی می‌گردند