مقاله مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت های گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر دو نوع سرم هترولوگوس بر قابلیت بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت های گوسفند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرم مادیان
مقاله سرم جنین گاوی
مقاله بلوغ برون تنی اووسیت
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی مطلق مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شحنه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کهرام حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ژندی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دلدار حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در این مطالعه اثر سرم مادیان و سرم جنین گاوی بر بلوغ و لقاح برون تنی اووسیت گوسفند مورد مقایسه قرار گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی مجموعه اووسیت–کومولوس های پس از استحصال از تخمدان های جمع آوری شده از کشتارگاه بر اساس مورفولوژی انتخاب و در محیط کشت فاقد سرم شستشو شدند. اووسیت ها به طور تصادفی به ۳ گروه تقسیم شدند، گروه اول اووسیت ها (۱۷۰ عدد) در محیط ۹۹۱TCM بدون سرم کشت شدند. اووسیت های گروه دوم (۱۶۹ عدد) و سوم (۱۶۷عدد) به ترتیب در محیط های حاوی 10 درصد سرم مادیان و 10 درصد سرم جنین گاوی کشت شدند. بخشی از اووسیت ها پس از بلوغ جهت ارزیابی قابلیت بلوغ رنگ آمیزی شدند و بخشی دیگر جهت بررسی قابیلت لقاح بارور شدند.
نتایج: میزان بلوغ اووسیت ها در محیط بدون سرم، سرم مادیان و سرم جنین گاوی به ترتیب ۵۹٫۸۲، ۷۷٫۵۵ و ۸۹٫۲۷ درصد بود (p<0.01) میزان باروری در این محیط ها به ترتیب ۱۹٫۹۱، ۳۹٫۶۴ و ۵۰ درصد بود که در بین شاهد و سرم مادیان و سرم جنین گاوی تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که محیط کشت حاوی ده درصد سرم جنین گاوی دارای نرخ بلوغ و باروری بالاتری برای تخمک گوسفند نسبت به محیط کشت حاوی سرم مادیان است.