سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمداله کاظمی اربط – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه خصوصیات زراعی و مرفولوژیک،عملکرد و اجزای عملکرد دانه در۸۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی،با سه تکرار در – ارقام گندم پاییزه در سال زراعی ۸۹ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد .صفات زراعی ومورفولوژیک، تعداد روز تا تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی ،ارتفاع بوته ،وزن سنبله، عملکرد بیولوژیک کرت ،تعداد دانه در سنبله،وزن دانه سنبله، وزن هزار دانه، ،عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. تجزیه واریانس داده ها حاکی از اختلاف بین ارقام برای کلیه صفات،به غیر از وزن سنبله وتعداد دانه در بوته بود. نتایج همچنین نشان داد که وزن سنبله اصلی از بالاترین میزان تنوع۱۹ %)برخوردار بوده وکمترین میزان تنوع در صفات تعداد روز تا رسیدگی و تعداد روز تا / فنوتیپی( ۷۷۰ %) مشاهده شد. .تجزیه خوشه ای بر اساس روش / ۰ % و ۵۱۹ / ظهور سنبله به ترتیب با مقدار( ۲۷۵وارد و فاصله اقلیدسی انجام شد.در این تجزیه ۱۲ رقم مورد بررسی در قالب دو خوشه گروهبندی شدند که خوشه اول شامل ۷رقم و خوشه دوم، شامل ۵ رقم بود.