سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زین العابدین شم آبادی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمن
علیرضا محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

چکیده:

این تحقیق در ادامه ی پروژه ی اثر روش های مختلف تهیه بستر در تناوب رایج منطقه بر پایه محصول سی ب زمینی (سیب زمینی – گندم- سیب زمینی ) در اراضی مرکزتحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود) اجرا گردید . این آزمایش درقالب طرح آماری بلو کهای کامل تصادفی با چهار تیمار مختلف تهیه بستر بذر در چهار تکرار (در کرت های ثابت ) انجام شد. بعد از برداشت سیب زمینی، چهار روش مختلف تهیه بستر بذر؛ ۱- شخم با گاوآهن برگرداندار+ دیسک زنی ،-۲ شخم با گاوآهن بشقابی+ دیسک زنی، ۳- شخم با گاوآهن قلمی+ دیسک زنی و ۴- دیسک زنی انجام شد . بعد از اعمال تیمارهای خاک ورزی، در پاییز سال ۱۳۸۶ گندم (رقم الوند) کاشته شد. عملیات داشت در همه تیمارها به طوریکسان انجام شد. عملیات برداشت گندم در تابستان سال ۱۳۸۷ پس از حذف حاشی هها از سطح ۱۰ مترمربع انجام شد داده های حاصل با استفاده از نرم افزارMSTATC بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میانگی نها توسط آزمون چند دامنه دانکن مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان داد شد ، پس از برداشت سیب زمینی توسط سیب زمینی کن، برای کاشت گندم، استفاده از دیسک برای خاک ورزی کافی است و به شخم با گاوآهن نیازی نیست. بین تیمارهای خاک ورزی از نظر درصد برگردانی خاک، اختلاف بسیار معنی داری(α = %۱وجود داشت.