سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زین العابدین شم آبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان(شاهرود) – موسسه تحقیقات فنی
علیرضا محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان(شاهرود)

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کم خاک ورزی بر تولید سیب زمینی در تناوب رایج منطقه (سیب زمینی- گندم- سیب زمینی ) از یک طرح آماری استریپ پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد که در آن عامل افقی شامل روش های مختلف تهیه بستر بذر ( ۱- شخم با گاوآهن برگرداندار+ دیسک زنی، ۲- شخم با گاوآهن بشقابی+ دیسک زنی، ۳- شخم با گاوآهن چیزل در پاییز+ دیسک زنی ۴- شخم با گاوآهن چیزل در بهار+ دیسک زنی) و عامل عمودی شامل سه رقم سی بزمینی (اگریا، دراگا و سانته) بودند. تیمارهای خاک ورزی شخم با گاوآهن برگرداندار و بشقابی به عمق ۲۵-۲۰ سانتی متر در فصل بهار و شخم با گاوآهن چیزل به عمق ۳۰-۲۵ سانتی متر اعمال شد. یادداشت برداری های لازم (میزان برگردانی خاک، عملکرد محصول، تعداد غده در بوته، میزان بازار پسندی محصول) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد، تیمارهای خا کورزی اثر معنی داری بر عملکرد سیب زمینی نداشت و تیمار شخم چیزل در بهار با متوسط با متوسط ۲۷/۵۷ تن در هکتار بیشترین میزان عملکرد را در بین تیمارهای مختلف خاک ورزی دارا بود. بیشترین وکمترین میزان برگردانی خاک به ترتیب مربوط به گاواهن برگردان دار و چیزل ( ۶۵ و ۳۸ درصد) بود. تیمار استفاده از گاوآهن چیزل با توجه به مزایای آن (حفظ بقایا در سطح خاک، کاهش تراکم خاک، فرسودگی کمتر آن نسبت به گاوآهن برگرداندار در خاک های ساینده) به عنوان جایگزین گاوآهن برگردا ندار توصیه می شود.