سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز کلنگی خواه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مرتضی مغربی – استاد یار ، گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
کیارش قزوینی – استادیار ، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، ایران
نفیسه فرهادیان –

چکیده:

نانولولههایکربنی دارای ویژگیهای منحصر به فرد فیزیکیشیمیایی هستند که آنها را بویژه به عنوان فیلتر های جداکننده برای تصفیه آب جذاب می سازد . آنها دارای سطح بسیار وسیعتری از ذرات توده هستند کهسبب میشود ظرفیت جذب بالایی را نشان دهند . یکی از کاربردهای جدید نانولولههایکربنی ، استفاده از آنها به عنوان فیلترهای تصفیه بیولوژیکی آب میباشد. در این مطالعه تاثیر خالصسازی آرایه نانولولههای بر رویراندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم بررسی شده است . نتایج نشان میدهند که خالصسازی آرایه نانولولههایکربنی به روش اکسیداسیون اسیدی ، سبب افزایش سطح ویژه آرایهها به علت کاهش ناخالصیهایی مانند کربن آمورف و کاتالیست فلزی از سطح آرایهنانولولههای کربنی میشود . همچنین آنالیز حرارتی نانولولههای خالص شده نشان میدهد که خالصسازی آرایه ها باعث عاملدار شدن آنها با گروههای عاملیاکسیژندار میشود . نتایج آزمایش های میکربی نشان میدهند که خالص سازی آرایه نانولولههایکربنی ، در غلظتهای میکربی بالا باعث کاهش زمان تعادلی جذب باکتری و افزایش راندمان حذف باکتری میگردد