سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مولود اسماعیلی – گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سیدعلی صفوی –
محمدحسن صفرعلیزاده –

چکیده:

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاه Mentha pulegium (L. ) روی مرگ و میر حشرات کامل یک تا سه روزه سوسک چهارنقطه ای حبوبات و تفریخ تخم مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در گروه حشره شناسی دانشگاه ارومیه، در شرایط دمایی ۱±۲۸ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و در تاریکی انجام شد. مقادیر ۰۵۷/۰، ۰۷۵/۰، ۰۹۲/۰، ۱۱۳/۰ و ۱۴۲/۰ میکرولیتر بر میلی لیتر از اسانس پونه به همراه شاهد برای دو مرحله تخم و حشره کامل در ۳ تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس تاثیر آن روی کاهش تفریخ تخم و میزان مرگ و میر حشرات کامل افزایش یافت، به طوریکه بالاترین غلظت از اسانس پونه (۱۴۲/۰ میکرولیتر) باعث ۲۲/۸۲ درصد تلفات در حشرات کامل و ۶۶/۸۶ درصد مرگ و میر در مرحله تخم شد. مقادیر LC50 برای مرحله حشره کامل و برای مرحله تخم به ترتیب برابر با ۰۹۲/۰ و ۰۶۸/۰ میکرولیتر بر میلی لیتر هوا محاسبه گردید. با توجه به خاصیت حشره کشی بالای اسانس پونه روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات ، اسانس این گیاه می تواند به عنوان الگویی برای ساخت حشره کش های جدید مورد استفاده قرار گیرد.