سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ابراهیم عزیز اف – اکادمی ملی علوم آذربایجان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر حذف برگ از یک سوم فوقانی، تحتانی، میانی و شاهد(بدون حذف برگ) و دو رقم زودرس زاریا و آذر گل بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا  اسلامی میانه در سال ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح گردید. در این بررسی خصوصیات مورفولوژیکی بوته، وزن خشک بوته، عملکرد و اجزاء عملکرد، شاخص برداشت و عملکرد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصله بین سطوح مختلف حذف برگ، اجزاء عملکرد و صفات مورد ارزیابی به غیر از طول ساقه، تعداد دانه در طبق، درصد پوکی دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه تفاوت چندانی وجود نداشت. همچنین بین رقم های مورد کاشت از نظر صفات مورد ارزیابی به غیر از قطر ساقه، وزن دانه در طبق، وزن ۱۰۰۰ دانه، تعداد دانه در طبق، درصد پوکی دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد. در این آزمایش اثر متقابل سطوح مختلف حذف برگ و رقم کاشت با صفات مورد ارزیابی معنی دار نبود. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط انجام این آزمایش و در صورت موجود بودن نیروی کارگری ارزان قیمت و یا ابزار کار لازم، تیمار حذف برگ از یک سوم تحتانی جهت افزایش عملکرد و رقم آذر گل برای آفتابگردان جهت کشت در منطقه میانه، آذربایجان قابل توصیه است .