سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سمیه رضایی جعفر آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
آمنه رئیسی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی ریگراس چند ساله (Lolium prennes) آزمایشی در قالب طرح کاملا صادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به اجرا در آمد، تیمارهای آزمایش شامل پىج سطح پتانسیل آب حاصل از NaCl (صفر (آب مقطر) و ۱٫۸- و ۳٫۶- و ۵٫۴- و ۷٫۲- بار) بود. نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل آب (افزایش تنش شوری) تا پتانسیل ۳٫۶- درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر کاهش یافت. بیشترین میزان این صفات در تیمار شاهد مشاهده شد. درصد جوانه زنی با کاهش پتانسیل آب از ۵٫۴- بار و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر از ۳٫۶- بار با شاهد تفاوت معنی داری نشان دادند.