مقاله مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص های رشد در سه گونه از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص های رشد در سه گونه از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدان
مقاله اسپرس
مقاله پرولین
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی برازنده صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسپرس (Onobrychis) از گیاهان مرتعی و علوفه ای مهمی است که اغلب گونه های آن به صورت خودرو در ایران می روید. به منظور تعیین آثار سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک در سه گونه اسپرس مرتعی (O. subnitens،O. viciifolia  و O. melanotricha)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار با ۵ تیمار مختلف در غلظت های صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی مولار کلرید سدیم انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش سطح شوری، جوانه زنی در هر سه گونه کاهش یافته، در تیمار ۴۰۰ میلی مولار متوقف می شود. مقایسه میانگین ویژگی های وزن تر و وزن خشک دانه رست های رشد یافته در حضور نمک نشان داد که این ویژگی ها تا غلظت ۲۰۰ میلی مولار نمک کاهش یافته، اختلاف معنی داری نیز میان سطوح مختلف شوری مشاهده شد. نتایج حاصل از مطالعه کمی و کیفی پروتئین ها نیز گویای افزایش محتوای پروتئین کل و کاهش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تنش شوری است. از آثار دیگر شوری می توان به افزایش درخور توجه محتوای پرولین آزاد در گیاهان مورد مطالعه اشاره نمود که در پاسخ به شوری برای تنظیم پتانسیل اسمزی به کار می رود.