سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
علی سلیمانی – استادیار دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
افشین توکلی – استادیار دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشگاه

چکیده:

به منظور شناخت پاسخ های آناتومیکی و فیزیولوژیکی زیتون به تنش خشکی و بررسی تنوع درون گونه ای این صفات ، تحقیقی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل شاهد (فواصل آبیاری ۳ روز)، تنش ملایم (فواصل آبیاری ۶ روز) و تنش شدید (فواصل آبیاری ۱۲ روز) به صورت آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی روی نهال های یک ساله دو رقم زیتون (زرد و آربیکن) در ۳ تکرار به مدت ۴۵ روز اعمال شد. سطح ویژه برگ و محتوای نسبی آب برگ در هر دو رقم در اثر خشکی کاهش یافت، اما میزان کاهش در رقم آربیکن کمتر بود. فتوسنتز خالص، هدایت روزنه ای و تعرق در هر دو رقم در اثر خشکی کاهش یافت و رقم آربیکن دارای وضعیت بهتری نسبت به رقم زرد بود. بنابراین رقم آربیکن به دلیل حفظ وضعیت آب برگ و فعالیت فتوسنتزی بهتر نسبت به رقم زرد متحمل تر است.