سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهین موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
لیا شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

با نظر به اهمیت روزافزون کشت و کار گیاهان دارویی, این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین تیمار جهت شکستن خواب بذر در گیاه دارویی رازیانه انجام گرفت. جهت شکستن خواب بذر رازیانه تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک با ۲غلظت (۱۵۰ppm و ۳۰۰ ppm) و سرمادهی بذر به مدت ۴ و ۸ روز انجام شد و یک سطح شاهد بدون جیبرلیک اسید و سرما نیز در نظر گرفته شد. ابتدا بذور در سطوح جیبرلیک ۱۵۰ PPM و ۳۰۰ PPM و یک سطح شاهد بدون جیبرلیک به مدت ۲۴ ساعت تیمار شد سپس بذور توسط هیپو کلرید سدیم ۵/۲ درصد به مدت ۷ دقیقه استریل شد. پس از استریل بذور به داخل پتری منتقل و مقدار ۷ میلی لیتر آب مقطر به هر پتری اضافه شد، سپس پتری ها به یخچال با دمای ۴ درجه منتقل شدند پس از ۴ و ۸ روز به ژرمیناتور منتقل شدند و شمارش آنها آغاز شد و تا ۱۰ روز ادامه داشت. سطح شاهد از همان ابتدا به ژرمیناتور منتقل شد و از روز بعد شمارش آن تا ۱۰ روز انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. با توجه به جدول تجزیه واریانس برای سطوح جیبرلیک، در کلیه شاخص ها جز متوسط جوانه زنی روزانه در سطح ۱% اختلاف معنی داری مشاهده گردید. همچنین برای سرما شاخص درصد جوانه زنی در سطح ۱% و شاخص متوسط زمان جوانه زنی در سطح ۵% معنی دار شد و سایر شاخص ها اختلاف معنی داری نداشتند . در بین اثرات متقابل تنها شاخص جوانه زنی در سطح ۱% درصد معنی دار و در بین سایر شاخص ها اختلاف معنی داری دیده نشد.