سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم رستمخانی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
صمد زارع – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رضا ملک زاده ویایه – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

محدود بودن منابع غذایی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی پروتئین آبزیان توسعه آبزی پروریمتراکم را به امری ضروری بدل نموده است عامل مهم در دستیابی به رشد اقتصادی بالا در آبزی پروری تجاری استفاده از غذای مطلوب و متعادل است ازجمله عناصر غذایی ضروری مورد نیاز برای پرورش آبزیان اسیدهای آمینه هستند که به عنوان سازندگان اولیه پروتئین محسوب می باشند و دررشد این موجودات موثراند دراین بررسی اثرات افزودن مقادیر مختلف اسید آمینه L – Arginine در افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss مورد مطالعه قرارگرفته است اگرچه گروههای تغذیه شده با L – Arginine دارای رشد بهترین نسبت به گروه شاهد بودندتجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی داری بین تیمارها و گروه شاهد نشان نداد P<0/05