سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیت اله سعیدی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
فهیمه نیاستی – کارشناس گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده:

نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در ۳۲ تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ ) لارو سن دوم و ، تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ+نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت ( ۲۰۰۰در مورد قارچ ۱۰ عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان ترکیبات فنلی درمراحص ۱۰و۲۰و۳۰روز پس از مایه زنی مورد بررسی قرار گرفت. ده روز پس از مایه زنی در رقم کرونیکی میزان ترکیبات فنلی برگ در تیمار قارچ + نماتد جمعیت ۴۰۰۰ تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داد(۰/۰۵≥P) در۲۰ و ۳۰ روز پس از مایه زنی میزان ترکیبات فنلی در تیمار قارچ+نماتد جمعیت ۴۰۰۰ با شاهد در رقم روغنی، زرد و مانزانیلا در سطح۵%تفاوت معنی دار و نسبت به شاهد بیشتر بود. در این آزمایش میزان ترکیبات فنلی در تیمارهای قارچ + نماتد نسبت به تیمارهای قارچ به تنهایی و نماتد به تنهایی در میزبانها بیشتر بود(۰/۰۵≥P) میزان ترکیبات فنلی در ریشه از بیشترین تا کمترین به ترتیب در ارقام کرونیکی، روغنی، زرد و مانزانیلا مشاهده گردید.