سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیوا بالغ – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
اسماعیل محمدی – کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بناب
رقیه بهشتی – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد کلیبر
حسین خوشوقتی – هیات علمی دانشگاه پیام نور عجب شیر

چکیده:

جهت تعیین اثرات کودهای بیولوژیکی بر عملکرد دانه گندم، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه بناب آذربایجان شرقی با گندم رقم الوند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها در بروز صفات اندازه گیری شده از نظر تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سطح احتمال ۱% و ارتفاع ساقه در مرحله گلدهی، طول سنبله و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج نشان می دهد که تیمار نیتروکسین با یکصد کیلوگرم اوره در هکتار از نظر صفات مورد بررسی نسبت به سایر تیمارها برتری دارد.