سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهزاد ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
رشید دادگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آذر جهانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی اثر تداخل زمانی جمعیت طبیعی علفهای هرز و تراکم ذرت دانه ای و تعیین بهترین تراکم کاشت و زمان مناسب مبارزه با علفهای هرز برای رسیدن به بیشترین مقدار علمرکد آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کرتهای خرد شده برپایه ی بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس واقع در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم تهران کرج به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل ۲ فاکتور: تراکم بوته ذرت در ۳ سطح ۷ ، ۹ و ۱۱ بوته در متر مربع و تداخل علفهای هرز در ۴ سطح تداخل تا مرحله ۸-۶ برگی، تداخل تا مرحله ۱۲-۱۰ برگی تداخل تازمان آغاز گلدهی و شاهد بدون کنترل علفهای هرز بود نتایج نشان داد که درتراکم مناسب بوته ۱۱ بوته در متر مربع ذرت می تواند از طریق افزایش پتانسیل رقابتی خود تداخل علفهای هرز را تا حدی کاهش دهد.