سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بر محدودیت منبع و عملکرد سه رقم بر نج در شرایط آب و هوایی گرم و خشک خوزستان این تحقیق به صورت آزمایش کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور، اجرا شد. عامل اصلی سه رقم برنج (عنبوری قرمز، چمپا و دانیال) و عامل فرعی تعداد بذر در کپه۲ ، ۴ ، ۶ و ۸ بذر) بودند. برای مطالعه محدودیت منبع در زمان گرده افشانی در هر پلات حذف دانه های نیمه بالایی و پایینی خوشه صورت گرفت و سپس درصد محدودیت منبع پس از گلدهی با استفاده از فرمولSL محاسبه گردید. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به تیمار ۶ بذر در کپه و تیمار ۸ بذر در کپه تعلق داشت و با افزایش تراکم از ۲ به ۶ بذر در کپه، عملکرد دانه افزایش یافت در حالیکه در تراکم بالاتر از ۶ بذر در کپه عملکرد دانه کاهش نشان داد. رقم دانیال با میانگین ۴۰۱۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را د ارا بود. بیشترین وزن هزاردانه در نیمه بالایی و پایینی خوشه به رقم دانیال و کمترین آن در دو نیمه به رقم محلی چمپا تعلق داشت، نیمه بالایی خوشه از نظر وزن هزاردانه نسبت به نیمه پایینی خوشه برتری داشت . پتانسیل وزن دانه در سطح ۱% در هر دو تیمار حذف دانه (نیمه ابتدایی و نیمه انتهایی خوشه) معنی دار گردید. وزن دانه در کلیه ارقام مورد بررسی نسبت به شاهد افزایش یافت و افزایش وزن دانه در اثر کاهش تعداد مخازن اقتصادی بر محدودیت منبع ارقام دلالت دارد.