سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
سعید چاوشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا در ملایر، آزمایشی در سال زراعی ۹۹۱۱ ۱۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۹ تکرار در شهرستان ملایر به اجرا درآمداین آزمایش تاریخ کاشت بهعنوان عامل اصلی در دو سطح S1 1390/07/05و۱۳۹۰/۰۷/۱۵s2 در کرت اصلی و عنصر ریزمغذی M1 )عدم مصرف عنصر ریزمغذی(، M2 )مصرف عنصر ریزمغذی در ۹ مرحله( و دو رقم کلزا V1 )اکاپی(، V2 )طلایه( بهصورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد، اکثر صفات کلزا تحت تاثیر عنصر ریزمغذی قرار گرفت بهطوری که ارتفاع بوته و شاخص برداشت در سطح پنج درصد و وزن هزار دانه و درصد روغن در سطح یک درصد معنیدار شد. براساس جدول تجزیه واریانس ارتفاع بوته با میانگین۹۸/۹۴سانتیمتر از تیمار استفاده از ریزمغذی و در بین ارقام مختلف رقم طلایه با میانگین ۹۹/۹۰سانتیمتر بیشترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد