مقاله مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در منطقه الیگودرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در منطقه الیگودرز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقم
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد
مقاله لوبیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شریف آباد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقایسه ارقام لوبیا قرمز، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در یک قطعه زمین ایزوله شده و محفوظ واقع در شهرستان الیگودرز در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ به اجرا درآمد. تیمار اول شامل سه رقم لوبیا قرمز (ارقام ناز، گلی و صیاد) و تیمار دوم شامل سه تاریخ کاشت (۱۵ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۴ خرداد ماه) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت و رقم صیاد از نظر اکثر صفات مورد بررسی برتری داشت. عملکرد رقم صیاد در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت معادل ۳۰۱۰ کیلوگرم در هکتار بود که در بالاترین گروه آماری قرار گرفت. عملکرد لوبیا رقم گلی در تاریخ کاشت ۱۴ خرداد ۹۷۲ کیلوگرم در هکتار در پایین ترین گروه آماری قرار گرفت. رقم صیاد در هر سه تاریخ کاشت، بیشترین تعداد غلاف، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک غلاف، وزن صددانه، ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد شاخه فرعی اولیه را به خود اختصاص داد و رقم ناز هم کمترین تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته را تولید کرد. مطالعه ضریب همبستگی صفات نشان داد اکثر عملکرد دانه با تمامی صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی داری داشت. با توجه به این که عملکرد دانه در رقم صیاد بیشتر از سایر ارقام برای تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت ماه بود، لذا استفاده از این رقم برای دستیابی به عملکرد بیشتر دانه لوبیا قرمز در این تاریخ کاشت موثر خواهد بود.