سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوشین اقبال – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمد صفری –
سیدهادی رضوی –
کرامت اله رضایی –

چکیده:

دراین تحقیق اثر اینولین و زمان درت ولید میکروبی اسید لینولئیک کنژوگه درماست پروبیوتیک بررسی شدها است سوش باکتریایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اینولین در دو سطح ۱و۲ درصد وزنی به ماست ۳ درصد چربی اضافه شد مقایسه میان تیمار شاهد ماست بدون اینولین و تیمارهای ذکر شده در سه زمان مختلف روزهای اول هشتم و پانزدهم پس از نگهداری انجام شد از روش کروماتوگرافی گازی برای بررسی میزان تولید دو ایزومر اصلی اسید لینولئیک کنژوگه trans10-cis12 وcis9-trans11 استفاده شد نتایج نشان داد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درماست حاوی ۲ درصد اینولین پس از هشت روز فعالیت توانست هر دو ایزومر cla را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. بطوریکه با گذشت زمان مقدار هر دو ایزومر به علت واکنشهای اکسیداسیون کاهش پیدا کرد.