سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی موحدنژاد – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای فرآوری محصولات کشاورزی از جمله مرکبات نیاز به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آنها می باشد. هدف در این تحقیق تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی لیموترش جهرمی بوده است. خواص فیزیکی اندازه گیری شده شامل جرم، اقطار سه گان ه، حجم، چگالی، ضریب کرویت و قطر هندسی بود. برای تعیین خواص مکانیکی، تست فشار با دستگاه آزمون مواد با استفاده از دو فک تخت در تیمارهای مختلف بر روی لیموترش انجام گرفت. آزمایشات در سه سطح جرمی ،(m<18 g 18 و g<m<23 g ، m>23 g) در سه سرعت بارگذاری ( ۱۰۰ ، ۲۰۰و ۳۰۰ میلی متر بر دقیقه) و در دو جهت بارگذاری عمودی (درجهت قطر بزرگ ) و افقی (در جهت قطر متوسط) بوده، که در سه تکرار انجام شد. پارامترهای بدست آمده از خواص مکانیکی شامل نیروی و انرژی شکست، چغرمگی (انرژی شکست در واحد حجم) و مدول الاستیسیته بودند. نتایج خواص فیزیکی نشان داد که به ترتیب میانگین جرم، حجم، چگالی، ضریب کرویت و قطر هندسی لیموترش های مورد آزمایش ،۲۱/۴۸ ± ۵/۹۸g , ،۲۱/۲۴ ± ۶/۰۰cm3 و ،۱/۰۱۲ ± ۰/۰۰۸g/cm3 0/90 و ± ۰/۰۴ و ۳۴/۰۷±۳/۲۷cm بودند. همچنین نتایج خواص مکانیکی حاکی از معنادار شدن اثر متقابل سرعت بارگذاری و اندازه در انرژی شکست ( ۰٫۰۱ (p< و چغرمگی ( ۰٫۰۵ (p< و اثرات اصلی جهت بارگذاری، سرعت بارگذاری و اندازه در شاخص مدول الاستیسیته ( ۰٫۰۱ p< بود. اما هیچ یک از شاخص ها در نیروی شکست معنادار نشد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که سرعت بارگذاری رابطه عکس با انرژی شکست و مستقیم با چغرمگی و مدول الاستیسیته داشته است. در مقابل اندازه تاثیر زیادی روی انرژی شکست و چغرمگی نداشته ولی در عوض مدول الاستیسیته رابطه معکوسی با اندازه از خود نشان داد.