سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دان
روح الله باقری – استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم نادری – دانشیار ، پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ای
صدیقه سلطانی – مربی، پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

نانو کامپوزیت زمینه پلیمری بر پایه الاستومر اتیلن-پروپیلن دی ان منومر/ نانو لوله کربن چند دیواره با عامل کربوکسیلیک بر روی غلتک آزمایشگاهی تهیه شد. برای حل مشکل پراکنش نانو لوله از عامل جفت کننده انیدرید مالئیک پیوند زده شده باEPDMاستفاده شد. تاثیر غلطت نانو لوله بر روی مشخصات پخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو لوله، زمان برشتگی و پخت آمیزه کاهش و در عوض میزان گشتاور افزایش یافت. جهت بررسی خواص مورفولوژیکی و مطالعه سطح شکست نمونه ها از میکروسکپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایجSEM نشان داد که میزان پخش نانو لوله در ماتریس هنگام ا ستفاده از عامل جفت کننده در مقایسه با عدم استفاده از آن بهبود یافت. نتایج خواص مکانیکی هم نشان داد که با افزایش میزان نانو لوله، استحکام کششی و مدول افزایش یافت.