سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مقیسه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت نفت فلات قاره ایران
عباس رهی – دکتری مهندسی مکانیک، معاونت تحقیق و توسعه؛ شرکت مپنا

چکیده:

در این مقاله مدلسازی رایزرهای دریایی با استفاده از نظریه اولر مورد مطالعه قرار می گیرد. از آنجا که برخورد سیال با رایزر منجر به پیدایش دو دسته از نیروها در دو راستای جریان و عمود بر آن می شود، معادلات حرکت برای نوسان رایزر با استفاده از این مدل و در دو راستای مذکور به دست می آید. به دلیل حضور ترم های غیر خطی در این معادلات، استفاده از رو شهای تحلیلی به منظور حل آ نها میسر نیست به همین دلیل از روش های رایج عددی از جمله تفاضل محدود و رانج کاتا برای حل معادلات استفاده شده است. همچنین فرکانس های طبیعی رایزر که تابعی از موقعیت سکو در سطح آب هستند بدست می آید. با استفاده از پاسخ ارتعاشی سیستم، تنش های نوسانی در رایزر محاسبه شده و آسیب خستگی انباشته شده در طول رایزر بر اساس تاریخچه بارگذاری در هر مقطع برآورد م یشود. اثر اعمال پی شکشش و کشش میانی بر فرکان سهای طبیعی و انباشت آسیب خستگی یکی از از اهداف این تحقیق است.