سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده:

به منظور مطالعه اثر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم (رقم آریا)، آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. سطوح مختلف اسید هیومیک و کود شیمیایی شامل: ( ۱- شاهد ( ۱۰۰ % کود شیمیایی) ۲- اسید هیومیک + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- اسید هیومیک + %۵۰ کود شیمیایی ۴- اسید هیومیک + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- اسید هیومیک) بود ند. . نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد دانه و کلیه صفات مرفولوژیک به جز طول پدانکل موثر بود. بهترین خصوصیات مرفولوژیک در تیمار اسید هیومیک + ۵۰ % کود شیمیایی به دست آمد هر چند که بیشترین عملکرد دانه در تیمار اسید هیومیک دیده شد.