مقاله مطالعه اثر اسید آمینه آلانین بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر اسید آمینه آلانین بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله Acipenser persicus
مقاله آلانین
مقاله تغذیه
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی فشتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شکوریان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف اسیدآمینه آلانین بر عملکرد رشد، تغذیه و درصد بقا بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در شرایط یکسان پرورشی در طرح کاملا تصادفی طراحی و انجام شد. ۶۰۰ عدد بچه تاسماهی ایرانی با وزن متوسط ۱٫۵±۰٫۴ گرم و میانگین طول کل ۶٫۱±۱٫۹ سانتی متر (میانگین ± انحراف از معیار) به طور تصادفی در ۱۵ حوضچه ۵۰ لیتری (۴۰ عدد در هر حوضچه) مجهز به سیستم هوادهی و دبی آب ۰٫۲ لیتر در ثانیه، توزیع شدند. ماهیان به مدت ۴۵ روز با یکی از پنج جیره غذایی (سه تکرار در هر تیمار) تغذیه شدند. تیمارهای شامل جیره غذایی نیمه خالص (بدون افزودن اسیدآمینه آلانین، تیمار شاهد)، جیره های غذایی محتوی سطوح ۱، ۲ و ۳ درصد آلانین و تیمار پنجم جیره به نسبت مساوی ۱:۱ از منابع پروتئین گیاهی و حیوانی موازنه و در نهایت با ۳ درصد اسیدآمینه آلانین فرموله گردید. نتایج حاصل از بررسی آماری این مطالعه بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار آماری در درصد بقای تاسماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف آلانین می باشد. حداکثر وزن نهایی (۵٫۹±۱٫۲ گرم)، درصد افزایش وزن بدن (۱۳۸۰±۲۸۸ درصد) و شاخص رشد ویژه (۵٫۴±۰٫۴ درصد در روز) در ماهیان تغذیه شده با آلانین ملاحظه شد که با تیمارهای محتوی آلانین ۱ درصد، تیمار شاهد و جیره محتوی منابع پروتئینی گیاهی و حیوانی برابر، برتری معنی دار آماری نشان داد. یافته های این بررسی نشان دهنده ضرورت حضور اسیدهای آمینه آلانین در جیره های غذایی تاسماهی ایرانی برای بهبود عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهیان می باشد.