سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عابدینی – کارشناس ارشد
فرید شریعتمداری – استاد گروه پرورش و تولید طیور
محمدامیر کریمی ترشیزی – استادیار گروه پرورش و تولید طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای بررسی اثر آنتی بیوتیک محرک رشدمخلوط گیاهان دارویی پری بیوتیک و اسیدآلی برعملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی با ۲۰۰ جوجه گوشتی سویه آرین درقالب یک طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار و تعداد ۱۰ قطعه جوجه در هر پن به مدت ۴۲ روز به اجرا درآمد. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد بدون افزودنی غذاییو گروههای حاوی افزودنی که به جیره پایه افزوده شدند ۵۰۰ پری بیوتیک ۰/۱ppm digestarom 15 ، مخلوط گیاهان دارویی virginiamycin ppm شامل آنتی بیوتیک p> اسید آلی ۰/۲ بودند تیمارهای آزمایشی هیچ اثرمعنی داری بروزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتن د MOS0/05 درصد . P<0/05 ولی تاثیر آنها برخوراک مصرفی تفاوت معنی داری را نشان داد.