سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم کوپایی ملک – کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی قادری جویباری – کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا تقی زاده – گروه علوم دامی دانشگاه هانس گوتینگن آلمان
سعید گلی – کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این آزمایش اثر پروبیوتیک تجاری بیو پلوس ۲ ب بر خصوصیات لاشه وبرخی از خصوصیات فیزیولوژیکی در جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش با ۲۰۰ جوجه یکروزه گوشتی از سویه کاپ در قالب طرح پایه کاملا تصادفی (CRD) که دارای ۴ تیمار و ۵ تکرار بود، به اجرا در آمد. در هر تکرار ۱۰ مشاهده ( قطعه جوجه یک روزه گوشتی) قرار داشت. تیمار ها شامل ۱- تیمار شاهد(بدون پروبیوتیک ) ۲- تیمار دارای پروبیوتیک در کل دوره آزمایش ( ۴۹ روز) ۳- تیمار دارای پروبیوتیک در دوره های رشد وپایانی ( ۲۸ روز) و ۴- تیمار دارای در دوره پایانی آزمایش ( ۱۴ روز). نتایج نشان داد که پروبیوتیک موجب افزایش معنی دار بازده لاشه گردید (p<0.05) پروبیوتیک اثر معنی داری بر وزن سینه و ران ها، کبد وکیسه صفرا، طحال و دئودنوم نداشت. بیوپلوس ۲ ب در این آزمایش موجب افزایش وزن کل دستگاه گوارش، ژئوژنوم، پانکراس و طول روده کوچک وروده کور(سکوم)گردیدند (p<0.05). در نتیجه پروبیوتیک مورد آزمایش با القاء اثرات مثبت بر سلامتی و خصوصیات فیزیولوزیک اندام ها می تواند موجب تغییرات هیستولوژیکی روده کوچک وسکوم گردد.