سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان یوسفی بور خیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،ایران
عباس بزرگنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه شیلات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مریم قیاسی – عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،ساری،ایران

چکیده:

در این بررسی که بر روی اسانس اکالیپتوس Eucalytus globules در برخی از فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء در ماهی کپور معمولیcyprinus carpio در شرایط اسیدی، بازی و خنثی انجام شد، میزان ۱۸۰ ماهی با وزن میانگین۱/۷±۱۰۰ گرم و میانگین طولی۲±۲۰ سانتی متر که بین ۱۲ تانک به طور مساوی تقسیم شدند و تیمارهای اسیدی،بازی،خنثی،اسیدی همراه اسانس، بازی همراه اسانس و خنثی همراه اسانس قرار گرفتند.مدت نگهداری ۳۰ روز و در طول دوره با غذای بدون و حاوی اسانس (دوز ۱۲۰ میکرولیتر در کیلوگرم غذا) تغذیه و در روزهای ۱۵ و۳۰ خونگیری از ماهی ها به عمل آمد.نتایج نشان می دهد میزان گلوکز در تیمار اسید و اسیئ همراه اسانس(روز ۱۵)با تمام تیمارها و کنترل (روز ۳۰،اختلاف معنی داری وجود داشت، بین میزان ALT در تیمار اسید(روز۱۵) با تیمار ها و کنترل (روز۳۰)تفاوت معنی داری با تیمار باز همراه اسانس(روز۱۵) وجود داشت. میزانAST تفاوت معنی داری در بین تیمارها و کنترل مشاهده نشد. میزان آلبومین در تیمار اسید(روز۱۵)نسبت به تیمار باز همراه اسانس (روز ۳۰) اختلاف معنی داری برخوردار بود. میزان پروتئن تام در تیمار باز به همراه اسانس(روز۳۰) نسبت به تیمار باز(روز۱۵)، اسید همراه اسانس(روز ۳۰)، اسید همراه اسانس(روز۱۵) و باز همراه اسانس (روز۱۵) از اختلاف معنی داری وجود ندارد. به طور کلی نتایج حاصل این آزمایش نشان دهنده اثر موثر اسانس اوکالیپتوس در جیره غذایی ماهی کپور معمولی بر پارامترهای متابولیکی بوده که از این رو استفاده از آن در جیره کپور معمولی برای تحقیقات بیشتر توصیه می شود.