مقاله مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای (Artemisia sieberi) استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای (Artemisia sieberi) استان سمنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن
مقاله تثبیت ازت
مقاله احداث فارو
مقاله درمنه زار
مقاله بیوماس اندام هوایی
مقاله بیوماس اندام زیرزمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوکی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کارگری ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر احداث فارو بر ترسیب کربن و تثبیت ازت در بوته زارهای درمنه دشتی (Artemisia sieberi)، مناطق تحت عملیات فارو و مناطق مجاور آن که فاروئینک بر روی آنها انجام نشده است در نواحی رویشی سرخه، ایوانکی و آهوان استان سمنان شناسایی شد. در هر یک از تیمارها نمونه برداری از خاک، پوشش گیاهی و لاشبرگ انجام گردید. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. در هر پلات، درصد پوشش تاجی، تراکم، ابعاد و هر پایه ثبت شده و نمونه برداری کامل از لاشبرگ سطحی انجام گردید. برای تعیین بیوماس هوایی و زیرزمینی، نمونه برداری از ۲۰ پایه درمنه که از نظر خصوصیات ظاهری معرف تیپ مورد مطالعه باشد، انجام شد. نمونه برداری از اندام زیرزمینی و خاک تا عمق ۱۰۰ سانتی متری انجام شد. در آزمایشگاه وزن خشک اندام هوایی، اندام زیرزمینی و وزن کل هر پایه به طور جداگانه ثبت گردید. در هر نمونه خاک و گیاه، درصد کربن آلی و ازت محاسبه شد. برای مقایسه اثر فارو بر ترسیب کربن و ازت در بخش های مختلف اکوسیستم از آزمون تی استیودنت مستقل با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که احداث فارو در ناحیه ایوانکی منجر به افزایش به ترتیب ۳۲ و ۳۷ درصد در ذخایر کربن و ازت کل اکوسیستم گردید. اما در نواحی سرخه و آهوان، احداث فارو تاثیری بر ذخایر کربن و ازت اکوسیستم نداشت که دلایل آن مربوط به موقعیت مکانی پروژه، وضعیت پوشش گیاهی و خاک می باشد. عملیات فارو در درمنه زارهای مورد مطالعه نتایج متفاوتی بر ذخایر کربن و ازت اکوسیستم داشت. به همین دلیل قبل از هر گونه اقدام جهت احداث فارو در مناطق مشابه، مکان یابی اصولی برای اجرای پروژه هایی از این دست در اولویت قرار خواهد گرفت، زیرا انجام چنین اقداماتی در مناطق مناسب اثر قابل توجهی در افزایش توان ترسیب کربن در اکوسیستمها خواهد داشت، ولی احداث پروژه های کارشناسی نشده به رغم صرف هزینه، اثری در افزایش میزان ذخایر کربن و ازت اکوسیستم نخواهد داشت.