سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما قدیری – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد ناطق –

چکیده:

به منظورمطالعه اثرپیش تیماربرشاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه ختمی آزمایشی دردانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد انجام شد آزمایش درقالب آزمایشات فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد نمکهای مختلف کلرور سدیم کلرور پتاسیم نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم به همراه هیدروپرایم درسه زمان ۴و۸و۱۲ ساعت و تیمارشاهد تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند تجزیه واریانس مشاهدات مشخص نمود اثرات نمک مدت زمان پرایمینگ و برهمکنش نوع نمک درمدت زمان پرایمینگ برروی تمامی صفات اثرکاملا معنی داری داشته است همچنین مشخص شد که همبستگی بین درصد و سرعت جوانه زنی با تمامی صفات بجز روز تا ۹۰ درصد سبز شدن مثبت و معنی دار و با صفت ذکر شده منفی و معنی دار بود که نشان دهنده این استکه با افزایش طول ریشه چه ساقه چه و گیاهچه قدرت بذر ووزن خشک گیاهچه و کاهش روز تا ۹۰درصد سبز شدن سرعت و درصد سبز شدن افزایش می یابد و باعث استقرار سریعتر گیاه ختمی خبازی می شود.