سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون ایرانی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
احسان یمینی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سیستم دیوارهای برشی فولادی یکی از جدیدترین و کارآمدترین سیستمهای مقاوم دربرابر بارهای جانبی مانند زلزله و باد می باشد و درسالهای اخیر استفادها ز این سیستم بخصوص درسازه های بلند و درکشورهای زلزله خیزی مانند ژاپن و آمریکا و کشورهای مختلف دنیا بسیار رایج شده است و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیارزیادی نسبت به سایر سیستمهای مقاوم جانبی دیگر می باشد همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم دربرابر بارهای سنگین جانبی میب اشد دراین مقاله با استفاده از مدل های متعدد دیوارهای برشی فولادی که درنرم افزار ANSYS ساخته و تحلیل شده به بررسی پارامتر بسیار مهم نسبت به عرض دهانه به ارتفاع پانل b/d برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای بررشی فولادی پرداخته شدهاست بدین منظور ابتدا با استفاده از سه مدل معتبر آزمایشگاهی مدلسازی صورت گرفته درنرم افزار ANSYS صحت سنجی شده که ح اکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است.