سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – دانشگاه سمنان

چکیده:

این گزارش تحقیقی پیوندهای بین یادگیری گرایی شناسایی فرصت ها و کارافرینی سازمانی و بویژه اثرمیانجی شناسایی فرصت دررابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و کارافرینی سازمانی را مطالعه می کند این تحقیق درده شهرک صنعتی استان فارس انجام شده است ۲۰۰نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال این شهرک ها نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است داده های تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از ازمون ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که یادیگری گرایی سازمانیب رروی شناسایی فرصت و کارافرینی سازمانی و شناسایی فرصت برروی کارافرینی سازمانی درسطح a=0/01 تاثیر مثبت و مستقیم و معنی داری دارد