سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شیدا برومند جزی – کارشناس ارشد علوم گیاهی
منیره رنجبر – استادیار دانشگاه آزاد فلاورجان
حسین لاری یزدی – دانشیار دانشگاه آزادبروجرد

چکیده:

میزان آلودگی محیط با فلزات سنگین درحال افزایش است ودراین میان سرب یکی از مهمترین آلاینده های محیط است اسید سالیسیک نیز به عنوان یک ترکیب آنتی توکسیک گیاهی شناخته شده است بنابراین دراین پژوهش سعی شد اثرغلظت های مختلف نیترات سرب و اسید سایسیلیک بربرخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا که یکی ا زمحصولات عمده کشاورزی درقاره های اسیا و اروپا است بررسی شود به این منظور گیاه کلزا Brassica napus L. رقم اکاپی درمحیط هیدروپونیک و با استفاده ازمحلول غذایی هوگلند کشت شد و تحت تیمارهای سرب با غلظت های ۰و۰/۲۵و۰/۵و۰/۷۵و۱و۱/۵و۲ میل یمولار و سرب با غلظت های فوق به همراه اسید سالیسیلیک با دو غلظت ۵و۱۰ میکرومولار با سه تکرار قرار گرفت دوره رشد گیاهان ۱۰و۲۰ روز درنظر گرفته شد پس از پایان دوره رشد میزان پرولین و فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز دراندامهای هوایی و زیرزمینی اندازه گیری شد انالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS, مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت