سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عذرا عطایی عظیمی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منصوره مجتهدی – دانشجوی کارشناس یارشد زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
انوش اقدامی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

انارLPunicagranitumگیاهی درختی یا درختچه ای با میوه خوراکی و دارویی است که سرشار از ترکیبات ثانوی مانند فنل مثلا انتوسیانین تانن های هیدرولیز شونده و متراکم و آلکالوئید با خواص دارویی متنوعمی باشد دراین پژوهش اندامهای مختلف اناررقم آلک ساوه تهیه شد محتوای فنل کل و الکالوئید کل این اندامها با استفاده از حلالهایی مثل الکل و استن استخراج و اندازه گیری شد علاوه برآن اثر عصاره های آبی و الکلی ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی روی قارچ کاندیدا آلبیکنز Candida albicans مطالعه شد نتایج نشان داد که ساقه بیشترین آلکالوئید و پریکارپ پوست میوه بیشترین ترکیبات فنلی را دارا است اثرعصاره های ابی و الکلی ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی روی قارچ کاندیدا آلبیکنز نشان داد با اینکه عصاره های آبی و الکلی مانع رشد این قارچ می شود ولی ترکیبات فنلی و الکالوئیدی انار هیچ اثربازدارنده ای روی کاندیدا البیکنز ندارند.