سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
احسان یمینی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی از جدیدترین سیستمهایی که تاکنون دردنیا برای مقابله با بارهای سنگین جانبی مورد استفاده قرارگرفته سیستم دیوارهای برشی فولادی می باشد این سیستم دردو نمونه از شدیدترین زلزله های رخ داده دردنیا عملکرد بسیار مطلوبی داشته و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیارزیادی نسبت به سایر سیستمهیا مقاوم جانبی دیگر می باشد همچنین شواهد عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم دربرابربارهای سنگین جانبی می باشد دراین مقاله با استفاده از مدلهای متعدددیوارهای برشی فولادی که درنرم افزار ANSYS ساخته و تحلیل شده به بررسی اثرضخامت ورق فولادی و همچنین اثر استفاده از فولاد نرم درورق فولادی برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی پرداخهت شده است بدین منظور ابتدا با استفاده از سه مدل معتبر آزمایشگاهی مدلسازی صورت گرفته درنرم افزار ANSYS صحت سنجی شده که حاکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج بدست آمده از آزمایش است.