سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل مرتضوی – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم گروه فیزیک
محمدعلی طالبیان –
قاسم رضایی – دانشگاه یاسوج دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

چکیده:

دراین مقاله ضرایب جذب خطی وغیرخطی نقطه کوانتومی کروی Al Ga1-x As GaAs محاسبه و اثر دما و فشار بر آنها مورد بررسی قرار میگیرد بدین منظور ویژه مقادیر و ویژه حالتهای الکترون محبوس درنقطه کوانتومی با حل معادله شرودینگر درتقریب جرم موثر بدست آورده سپس ضرایب جذب خطی غیرخطی وکل محاسبه می کنیم در نهایت اثر دما و فشاربرضرایب جذب مطالعه می شوند نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش دما قله جذب افزایش و به سمت انرژی های بیشتر جابجا می شوند با افزایش فشار قله جذب کاهش و به سمت انرژی های کمتر میل می کند.