سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ابراهیم عزیزاو – اکادمی ملی علوم آذربایجان

چکیده:

این بررسی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف حذف کل برگ ها، یک سوم فوقانی، تحتانی، میانی و شاهد (بدون حذف برگ) و دورقم زود رس مگاسال و هایسون ۳۶ بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران در سال ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. در این بررسی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن و عملکرد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصله بین سطوح مختلف حذف برگ، اجزاء عملکرد و صفات مورد ارزیابی اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بین رقم های مورد کاشت از نظر صفات مورد ارزیابی به غیر از وزن ۱۰۰۰ دانه، درصد پوکی دانه و عملکرد دانه و روغن تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد. در این آزمایش اثر متقابل سطوح مختلف حذف برگ و رقم کاشت با صفات مورد ارزیابی به غیر از تعداد دانه در طبق و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار نبود.در نهایت طبق نتایج بدست آمده در مرحله گل دهی آفتابگردان آسیب برگ های بالایی بخصوص برگ های میانی توسط عوامل زنده و غیر زنده عملکرد دانه و روغن را کاهش می دهد