سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – دانشگاه آزاد
ابراهیم عزیزاف – اکادمی ملی علوم آذربایجان

چکیده:

این ازمایش به منظور بررسی تاثیر حذف برگ از یک سوم فوقانی تحتانی میانی و شاهدبدون حذف برگ و دو رقم زودرس زاریا و آذرگل برخصوصیات مختلف ازجمله عملکرد و اجزاعملکرد آفتابگردان درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی میانه درسال ۱۳۸۷ انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهایکامل تصادفی در۳ تکرار اجراگردید دراین بررسی خصوصیات مورفولوژیکی بوته وزن خشک بوته عملکرد و اجزا عملکرد شاخص برداشت و عملکرد روغن مورد ارزیابی قرارگرفتند طبق نتایج حاصله بین سطوح مختلف حذف برگ اجزا عملکرد و صفاتمورد ارزیابی به غیر ازطول ساقه تعداددانه درطبق درصد پوکی دانه شاخص برداشت و عملکرد دانه تفاوت چندانی وجود نداشت همچنین بین رقم های مورد کاشت ازنظرصفاتمورد ارزیابی به غیرازقطرساقه وزن دانه درطبق وزن ۱۰۰۰دانه تعداددانه درطبق درصد پوکی دانه شاخص برداشت و عملکرد دانه تفاوت معنی داری ازنظر اماری مشاهده نشد