سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا نادری درباغ شاهی – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور یکنواخت سبز شدن و حصول به عملکرد بالا درهندوانه ابوجهل به عنوان یک گیاه دارویی شکستن خواب بذور ضروری می باشد دراین راستا و با توجه به ارزش دارویی این گیاه آزمایشی با ۲۰ تیمار برروی یک اکوتیپ هندوانه ابوجهل ازخودرو بیابانک اصفهان درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار درسال ۸۸ درآزمایشگاه دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان انجام گردید تیمارهای استفاده شدهدراین آزمایش شامل تیمارشاهدخراش دهی شستشو درمدت زمانهای ۲۴و۴۸و۷۲ ساعت و سرمادهی ۲ هفته ۴هفته ۶و۸و۱۰ هفته بود همچنین ازنیترات پتاسیم درشش سطح از ۰/۱و۰/۲و۰/۴و۰/۶و۰/۸ و ۱ درصد و اسید سولفوریک ۱نرمال درزمانهای مختلف ۲ دقیقه و ۵ دقیقه و ۸ دقیقه و ۱۱ دقیقه استفاده شد صفاتی که مورد ارزیابی و اندازه گیری قرارگرفته شد عبارت بودند از درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی میانگین طول ریشه چه میانگین طول ساقه چه وزن ترریشه چه وزن ترساقه چه وزن خشک ریشه چه وزن خشک ساقه چه و ضریب آلومتریک نتایج نشان داد که تمام تیمارها ی به کاررفته دراین آزمایش به غیر ازاسید سولفوریک ۱۱ دقیقه اثرمثبتی برشکست خواب بذر داشتند و اسید سولفوریک ۵ دقیقه بالاترین میزان درصد جوانه زنی و سرعت جواننه زنی را موجب گردید.