سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

تخریب خاک درحال حاضریک مساله جدی بوده و دارای اثرات مضراقتصادی و اجتماعی درسطح منطقه ای ملی و جهانی است امروزه براین موضوع اتفاق نظر است که تغییر کاربری اراضی یکی ازعوامل اصلی تخریب و تغییر درخصوصیات خاک است باتوجه به اهمیت موضوع مطالعه تغییرات کاربری اراضی و اثراین تغییرات دربرخی شاخصهای تخریب خاک درمنطقه فریدون دراستان اصفهان با مساحت ۲۰۰ هکتار انجام شد نتایج این تحقیق ازافزایش جرممخصوص ظاهری کاهش تخلخل کاهش مواد آلی و تخلیه عناصرغذایی پرمصرف درخاک درپی تخریب مراتع طبیعی و تبدیل آنها به دیمزارهای رها شده خبرداد نهایتا این نتیجه حاصل شد که استفاده از اراضی برحسب استعداد و قابلیت آنها درچهارچوب یک برنامه ریزی صحیح مدیریتی می تواند درراستای مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی درمنطقه ازشدت تخریب خاک و هدررفتن منابع بکاهد