سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سرور خرم دل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جواد شباهنگ – دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی
سمانه زیرک کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مدیریت پایدارحاصلخیزی خاک یکی ازعوامل تعیین کننده رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاهاندارویی می باشد به منظور ارزیابی خصوصیات رشدی عملکرد اندامهای هوایی و محتوی عملکرد اسانس گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر مقادیر کود دامی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دردوسال زراعی ۸۹-۸۸ و ۹۰-۸۹ اجرا شد تیمارها شامل مصرف صفرو۱۰و۲۰و۰۳و۴۰ تن کود دامی ازنوع گاوی پوسیده درهکتار بود که همزمان با عملیات آماده سازی به زمین اضافه شد نتایج نشان داد که اثرسطوح کود دامی برارتفاع بوته قطرتاج پوشش نسبت برگ به ساقه عملکرد اندامهای هوایی و عملکرد اسانس زوفا معنی دار p≤۰/۰۱ بود بطوریکه افزایش کود دامی کلیه صفات رویشی و عملکرد اندامهای هوایی زوفا را بهبود داد