سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا جعفری – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
دامون خرمشاهی – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
علیرضا ربیعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود های بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم گندم (سبلان و فلات) و سه سطح تلقیح (شاهد، بیوفسفر و اسید هیومیک) بودند. نتایج نشان داد که طول ساقه چه، سرعت جوانه زنی و بنیه بذر تحت تاثیر رقم و طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار کود های بیولوژیک قرار گرفتند. . اثر متقابل رقم و کود بیولوژیک نیز بر بنیه بذر معنی دار بود. بالاترین طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در رقم سبلان به دست آمد. بالاترین طول ریشه چه در تیمار بیوفسفر و طول ساقه چه در تیمار اسید هیومیک و بنیه بذر در هر دو تیمار کود بیولوژیک دیده شد. بیشترین بنیه بذر را رقم سبلان و تیمار های کود بیولوژیک داشتند.