سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کوثر برزگر – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
شهرام نوذری – مدرسان شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرگلاب گزنه برجوانه زنی بذورهندوانه خیاروخربزه ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵تیمار و ۳تکرار انجام گرفت که ازمحلولهای تیمار ۰و۲۰و۶۰و۱۰۰د رصد گلاب گزنه استفاده گردید براساس نتایج بدست امده تاثیر گلاب گزنه درجوانه زنی بذرهندوانه درتیمار ۴و۵ که حاوی ۳۰و۴۰درصد گلاب گزنه بود عملکرد بهتری را نشان داده و نتیجه دراین تیمارها معنی دار بود و اثرجوانه زنی گلاب گزنه درمورد بذرخربزهدرتیمار ۵ معنیدار و بهترین عملکرد را دارا بود همچنین درجوانه زنی بذرخیار نیز تیمار ۵ که حاوی ۴۰درصد گلاب گزنه بود معنی دار و نتیجه مطلوب را نشان داد