سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک نیتروکسین بر خصوصیات جوانه زنی گیاه تریتیکاله، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی درسال ۱۳۸۹درآزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باسه تکراربه اجرادرآمد. تیمارهای آزمایش شامل دورقم تریتیکاله (جوانیلو وET) و ۸ سطح )شاهد ومقادیر۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ لیترنیتروکسین در۲۰۰کیلو گرم بذر) بودند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد آزمایش تحت تاثیر رقم و طول ریشه چه وساقه چه وبنیه بذر تحت تاثیرمعنی دارنیتروکسین قرارگرفت.در این آزمایش اثرات متقابل در تمکامی صفات مورد بررسی این آزمایش غیر معنی دار بود. بیشترین طول ریشه چه وساقه چه وبنیه بذردررقم ETو درسطح ۳لیتربیوفسفردر۲۰۰کیلوگرم بذر دیده شد .