سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم ، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی درسال ۱۳۸۹ درآزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم گندم (گاسکوژن و فلات) و ۴ سطح شاهد و مقادیر ۱و ۲و ۳ لیتر در ۲۰۰ کیلو گرم بذر) بودند. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی وطول ساقه چه و ریشه چه تحت تاثیر رقم و طول ساقه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار کود بیولوژیک نیتروکسین قرار گرفت. اثر متقابل رقم و کودبیولوژیک نیز بر طول ریشه چه وسرعت جوانه زنی و بنیه بذر معنی دار بود. بیشترین طول ریشه چه وسرعت جوانه زنی وبنیه بذر در رقم الموت و سطح ۳ لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین دیده شد.