سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک برخصوصیات جوانه زنی تریتیکاله آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی در سال ۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل دو رقم تریتیکاله جوانیلو و ET و ۵ سطح شاهد، و مقادیر ۱و۲و۳و۴لیتر بیوفسفر در ۲۰۰کیلوگرم د بذر بودند نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی سرعت جوانه زنی تحت تاثیر رقم و طول ساقه چه وریشه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار اسید هیومیک قرا رگرفت اثر متقابل رقم و اسید هیومیک نیز برسرعت جوانه زنی معنی دار بود بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه و بنیه بذر در رقم ET و سطح ۲ لیتر بیوفسفر در ۲۰۰ کیلوگرم بذر دیده شد.