سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حامد رادمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود بیولوژیک بر خصوصیات جوانه زنی دو رقم گندم، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملآ تصادفی درسال۱۳۸۹ درآزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم گندم (فلات والموت) و۵ سطح ( شاهد و مقادیر ۱و۲و۳و۴ لیتر در۲۰۰ کیلو گرم بذر) بودند. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی وطول سا قه چه تحت تاثیر رقم وطول سا قه چه وبنیه بذرتحت تاثیرمعنی دار کود بیولوژیک بیوفسفر قرارگرفت. اثرمتقابل رقم وکودبیولوژیک بیوفسفر نیز برطول ساقه چه وریشه چه وبنیه بذرمعنی داربود. بیشترین طول ساقه چه و ظریشه چه وبنیه بذر در رقم الموت و سطح ۲لیتردرهکتارکودبیولوژیک بیوفسفر دیده شد.